Ningxia Zhonghui Times International Exhibition Co.,LTD.

自由容器

Ningxia Zhonghui Times International Exhibition Co.LTD


company tel0951-6839110

Company emaizhongashidai@163.com

corporate web siteshttp://www.show-yc.com

在线地图
zhongashidai@163.com
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Working time:09:00—18:00
Contact phone number: 0951-6839110
No.169 middle Beijing road, jinfeng district, yinchuan city, ningxia hui autonomous region